หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2553

แบบ ปพ.5 อัตโนมัติ

ระบบสำนักงานวิชาการอัตโนมัติด้านการประเมินผลคุณภาพผู้เรียน  ประกอบด้วย
1.
โปรแกรมแบบ ปพ.5 อัตโนมัติ สำหรับครูผู้สอน บันทึกผลการพัฒนาผู้เรียน (ตัดสินผลการเรียน)
2. โปรแกรมแบบ ปพ 6
อัตโนมัติ สำหรับครูที่ปรึกษา รายงานผลการพัฒนาผู้เรียนยังผู้ปกครองนักเรียน
3. โปรแกรมแบบประกาศอัตโนมัติ ครูที่ปรึกษารวบรวมผลการเรียนจากแบบ ปพ.5 อัตโนมัติ ลงในแบบประกาศ
                                          อัตโนมัติ จะได้
3.1 คำนวณผลการเรียนเฉลี่ย   3.2 จัดลำดับที่   3.3 จดหมายแจ้งผู้ปกครอง
  ระบบสำนักงานวิชาการอัตโนมัติด้านการประเมินผลคุณภาพผู้เรียน
 
1. โปรแกรมแบบ ปพ.5 อัตโนมัติ หลักสูตรแกนกลาง 2551 (ฉบับ 2555)
      
ตัดสินรายปี  ระดับ 1 ประถมศึกษา  ตัดสินรายภาค  ระดับ 2 ม ต้น และ ระดับ 3 ม ปลาย
ประเมิน ได้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ (8 ระดับ) หรือ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ผ/มผ) ใน แบบ ปพ.5 เล่มเดียว
         มี 2 รูปแบบ 
          รูปแบบ 1 (สอนประจำวิชา)   โหลดทดลองใช้ก่อน (ใช้ได้จริง นร. 15 คน)  ปรับใหม่ 13/05/56
          รูปแบบ 2 (สอนประจำชั้น)    โหลดทดลองใช้ (ใช้ได้จริง นร 15 คน)
 2. โปรแกรมแบบ ปพ 6 อัตโนมัติ (ฉบับล่าสุด)   โหลดทดลองใช้ก่อน (ใช้ได้จริง นร 15 คน)
 3. โปรแกรมแบบประกาศอัตโนมัติ (ฉบับล่าสุด)    โหลดทดลองใช้ (ใช้ได้จริง นร.15 คน)
ตัวอย่างการใช้งาน แบบ ปพ.5 อัตโนมัติ   คู่มือ แบบ ปพ.5 แบบ ปพ.6 แบบประกาศ 
โรงเรียนที่ขออนุเคราะห์ใช้ ปี 2552 - 2556
หากเห็นว่าเหมาะสมต่อบริบทของโรงเรียน ขอความอนุเคราะห์ได้ ...ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ....
การขอใช้ให้แนบ Mail ขอความอนุเคราะห์ ถึง ครูพรศักดิ์ วงศ์ศิริ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ที่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น